Hit Enter to search or Esc key to close

Grad Bugojno prostire se na 366 četvornih kilometara površine. Nalazi se u Skopaljskoj kotlini na 569 metara nadmorske visine, u području gornjeg toka rijeke Vrbasa, između gradova Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Donjeg Vakufa. Taj prostor geološko-geomorfološki pripada bosanskohercegovačkim Dinaridima, odnosno najvećim dijelom geotektonskom kompleksu središnjih Dinarida, zoni mezozojskih pretežno trijaskih vapnenaca i dolomita sa srednjobosanskim škriljavim planinama u jezgru: Kalin (1530 m), Rudina (1385 m), Stožer (1662 m) i drugim manjim planinama. Najveći dio grada je na zapadnoj obali Vrbasa. Kod Kule se Vitina ulijeva u Vrbas. Kroz Bugojno teku Duboka i Poričnica, a pritoke Vrbasa su još Gračanica, Vesočnica, Bunta, Drvetinjska rijeka i južnije Vileški potok.[1]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *